Каталог статей

Головна » Статті » Батькам

МОДЕЛЬ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

МОДЕЛЬ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

Назва: Навчально-виховне об’єднання «Підмихайлівський освітній округ»

Автори: Прокопів Ганна Михайлівна – директор Підмихайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Калуської районної ради Івано-Франківської області

Горбата  Ольга Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної роботи.

Вальнюк Руслана Ярославівна – заступник директора з виховної роботи

Концептуальний модуль

Місія освітнього округу – створення нових взаємовідносин між закладами освіти та  суб’єктами нового утворення, їх взаємодія для здійснення варіативної освітньої діяльності, забезпечення умов для розширення освітнього простору учнів, всебічного розвитку творчої особистості – гідного громадянина України.

Мета :

- забезпечити доступ до здобуття учнями якісної освіти, створення  сприятливих умов для неперервної освіти на основі тісного взаємозв’язку закладів загальної середньої освіти різних типів та закладів іншого підпорядкування, що функціонують на території обслуговування.

Завдання :

​ 1. Забезпечити реалізацію прав громадян сільських населених пунктів адміністративного району на здобуття якісної  середньої освіти.

​ 2. Створити умови для здійснення диференційованого підходу у виборі учнями й батьками навчальних програм  та індивідуальних освітніх траєкторій за рахунок упровадження організаційних, педагогічних і технологічних інновацій в умовах інтеграції закладів освіти з іншими установами, організаціями освітнього округу.

  3. Удосконалити організацію освітнього  процесу шляхом створення здоров’язбережувального превентивного середовища та запровадження варіативних навчальних програм.

  4. Забезпечити духовний, соціальний, психофізичний, моральний розвиток учнів,  формування життєвих компетентностей засобами навчання і виховання  в умовах освітнього округу.

   5. Запровадити  різні форми, методи та технології навчання і виховання в умовах освітнього округу.

   6. Забезпечити реалізацію засобів та можливостей для впровадження різних форм учнівського самоврядування.

   7. Здійснювати науково-методичний та психологічний супровід реалізації моделі освітнього округу.

   8. Забезпечити розвиток  громадсько-державного управління як складової моделі освітнього округу.

  9. Забезпечити економічну ефективність функціонування загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок концентрації й цільового розподілу ресурсів (фінансових, кадрових, інформаційних ) в умовах освітнього округу.

 10. Створити систему роботи моніторингової групи по забезпеченню реалізації цільової програми функціонування освітнього округу.

Інновація в роботі:

внесення якісно нових елементів в традиційну освіту, створення та реалізація нових оригінальних ідей формування педагогічної системи, створення та використання розгалуженого освітнього простору на засадах інтеграції, взаємодії, взаємозв’язку.

Нормативно-правові основи розроблення моделі:

1.​ Конвенція про права дитини.

2.​ Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «про позашкільну освіту».

3.​ Указ Президента України від 4 липня 2005 р. №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

4.​  Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1999 р. № 1305 «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи».

5.​ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року».

6.​ Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777 «Про затвердження «Положення про освітній округ».

7. Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

8. Положення про позашкільний навчальний заклад.

9. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності.

10.​ Концепція профільного навчання в старшій школі.

           11. Методичні рекомендації щодо складання регіональних планів        створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів (розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012р. №675-р.);

 1.  Наказ головного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації №328 від 25.04.2012р. «Про участь у проведенні експериментальних досліджень із теми: «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу у сільській місцевості».
 2.  Рішення сесії Калуської районної ради  № 417-28 від 08 травня 2014р. «Про створення навчально-виховного об’єднання  Підмихайлівський освітній округ».

14.​ Статут загальноосвітнього навчального закладу.

15. Положення про Підмихайлівський освітній округ.

16. Угода про спільну освітню діяльність.

Цільове призначення освітнього округу:

- забезпечення допрофільного та профільного навчання;

- створення та розширення освітнього простору для учнів малих шкіл;

- формування ресурсного центру (для вчителів, учнів);

- створення бази нових педагогічних технологій;

- створення умов для дистанційного навчання;

- робота з обдарованою дитиною;

- проектна діяльність (центр продукування проектів);

- програма взаємодії закладів;

- зв’язки з вузами різних рівнів.

Ідея створення освітнього округу :

Унікальність чи особливість освітнього округу полягає в тому, що він обслуговує споживачів кількох населених пунктів (за соціальним станом, за рівнем освітніх потреб, орієнтації на професії та ін.), в ньому об’єднано 337 учнів, 62 педагоги з 2- х загальноосвітніх шкіл, ( школу І-ІІІ ст.. та школу І-ІІ ст.), музичну школу, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, дошкільний дитячий заклад,  налагоджено взаємозв’язки з професійно-технічним училищем, політехнічним коледжем, училищем культури, вузом за окремою угодою.

Всі ці заклади розташовані в сільській місцевості, а також залучені заклади позашкільної освіти району.

Ідея створення освітнього округу знайшла підтримку як у педагогів, так і в учнів, батьків, сільської громади, яка надає посильну допомогу у забезпеченні транспортом, іншими засобами сприяння у функціонуванні освітнього округу.

Основою діяльності освітнього округу слугують:

       Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Закон України «Про загальну середню освіту», Положення про освітній округ, інші документи, що передбачають розвиток освіти та модернізацію освітньої системи, запровадження нових форм управління із широким представництвом громадськості у цьому процесі

Діяльність освітнього округу буде сприяти забезпеченню доступності до якісної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів за умов:

- створення єдиної ефективної системи управління освітнім округом, яка б здійснювала організацію, методичне забезпечення та контроль за діяльністю підпорядкованих їй освітніх округів з урахуванням типів навчальних закладів та їх навчально-методичного забезпечення;

- оновлення змісту освіти та його реалізаціії в закладах освітнього округу та впровадження нових педагогічних технологій;

- спрямування освітнього процесу на особистість, що забезпечує кожній дитині можливості відповідно до особистісних потреб, рівня розвитку, знань, умінь та навичок обирати індивідуальну освітню траєкторію, форму та зміст загальної середньої освіти;

- забезпечення гнучкості, варіативності навчальних програм, що реалізуються в освітньому окрузі, відповідно до запитів індивідуальних освітніх потреб населення з урахуванням регіональних особливостей.

- розроблення науково-методичного супроводу для впровадження моделі освітнього округу.

Терміни реалізації моделі:

вересень 2013 – червень 2018 н. р.

Етапи реалізації:

Перший етап: 2013-2014 р.

Другий етап: 2015-2016 р.

Третій етап: 2017-2018 р.

Фінансове забезпечення:

Виконання програми забезпечується за рахунок різних джерел фінансування: державного, місцевого бюджету й позабюджетних засобів (спонсорські засоби, засоби грантів, добровільні пожертвування, доходи від додаткових освітніх послуг).

Методологічні підходи в побудові моделі:

​ ·поліструктурний підхід у побудові моделі освітнього округу як складної педагогічної системи;

​ ·інтеграційний підхід (створення системи спільної діяльності суб’єктів освітнього округу);

​ ·варіативність (створення різних варіантів моделей, програм з урахуванням регіональних особливостей функціонування освітнього округу).

Управління процесом впровадження моделі здійснює цільова група чи рада освітнього округу із залученням органів громадського самоврядування: піклувальної ради, органів учнівського самоуправління, батьківського комітету, методичних структур та ін.

Забезпечуючи контроль за ходом реалізації моделі, рада освітнього округу  готує і представляє звіти, інформує про результати на загальних зборах ОО, надає інформацію органам управління освітою районного рівня.

 

 

 

 

Концептуальні засади функціонування моделі освітнього округу

Загальні положення

Концепція моделі освітнього округу передбачає взаємну допомогу однієї школи іншій у межах округу, що слугує засобом переходу до більш ефективного освітнього простору. Загальноосвітні навчальні заклади можуть взаємодіяти між собою у багатьох напрямах: обмін педагогами, створення профільних класів, розроблення спільних навчальних програм, формування та використання спільної інфраструктури (спільне використання спортивних майданчиків та бібліотек, комп’ютерів та іншого обладнання).

Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу

Функціонування освітнього округу буде ефективним і сприятиме забезпеченню доступності до якісної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів за умов:

- створення цілісної ефективної педагогічної системи, яка забезпечувала б варіативність, гнучкість у виборі навчальних програм для учнів різних типів навчальних закладів, що входять до складу освітнього округу;

- забезпечення інтегративного управління освітнім округом, що реалізується шляхом розроблення та реалізації цільової програми функціонування та розвитку освітнього округу;

- широкого впровадження форм державно-громадського управління освітнім округом, що здійснює контроль за діяльністю підпорядкованих йому закладів;

- створення та впровадження навчальних програм варіативного компонента навчального плану для оновлення змісту курсів за вибором, що реалізується в умовах освітнього округу;

- спрямування системи освіти освітнього округу на особистість, забезпечення кожній дитині можливості для розвитку комунікативних здібностей, забезпечення організації педагогічної і психологічної просвітницької роботи з батьками, реалізації виховних програм для учнів.

Змістове спрямування освітнього округу:

-  поглиблене вивчення предмета (наприклад, української мови);

-   навчання за індивідуальним планом;

- дистанційне навчання;

-   отримання освіти через екстернат;

-   комп’ютерна підтримка та забезпечення процесу навчання;

-   підготовка до участі в предметних олімпіадах;

- організація довузівської підготовки за відповідними напрямами;

- надання послуг мережі Інтернет;

-  здійснення профільного навчання;

- професійна підготовка школярів за спеціальностями (відповідно до ліцензій):

-  створення мережі міжшкільних гуртків, факультативів;

-   організація оздоровлення дітей та підлітків.

 

 

Організаційний модуль

Побудова моделі освітнього округу зумовлює певну систему організаційних дій, сприятливих передумов для її створення та функціонування, що передбачає:

- формування мотивів та потреб для створення округу у всіх керівників загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних освітніх закладів та закладів інших сфер (охорони здоров’я, спорту, культури та ін.);

- обґрунтування структури моделі освітнього округу на засадах інтеграції, кооперації, взаємодії, що сприяє забезпеченню рівного доступу до якісної освіти;

- моделювання нової педагогічної системи як взірця, з урахуванням сукупності умов (організаційних, науково-методичних, кадрових, мотиваційних, фінансових, нормативних);

- забезпечення умов для надання різних освітніх послуг (реалізація варіативних освітніх програм на різних етапах навчання шкільної та позашкільної освіти);

- здійснення моніторингу реалізації моделі.

Передумовою реалізації моделі слугує ряд заходів управлінського, організаційного характеру, зокрема:

- внесення змін до статутів навчальних закладів, що входять до освітнього округу;

- розроблення програми спільної діяльності із іншими закладами освітнього округу;

- створення сітки різних освітніх програм округу та додаткових освітніх послуг, з визначенням місця реалізації;

- визначення фінансових та ресурсних засобів для реалізації освітніх програм;

- забезпечення умов для засвоєння освітніх програм (узгодження розкладу уроків, занять, розроблення індивідуальних освітніх маршрутів тощо);

- розроблення відповідної нормативної бази діяльності шкільного округу.

 

 

 

Управлінський модуль

На керівництво ОО покладається додаткова відповідальність, пов’язана з упровадженням змін та нововведень, що закріплюються наказом.

Кадрові ресурси та їх підготовка до змін. На цьому етапі здійснюються як навчально-організаційні, так і психологічні заходи, забезпечується адаптація педагогічних колективів до нових умов, ведеться широка робота з попередження можливих ризиків чи неузгоджень. Здійснюється адаптація нової моделі до системи роботи всіх закладів, відбувається закріплення нової педагогічної системи у свідомості педагогічних і учнівських колективів.

Реалізуються заходи, спрямовані на навчання, ознайомлення учнів з практичними мірами, що передбачені моделлю, програмою. Зокрема, відбувається масове оволодіння ідеологією новацій: освоєння нових форм навчання, впровадження інноваційних педагогічних технологій, здійснюється формування, упорядкування організаційної структури освітнього округу шкіл, реалізуються програми нового змісту навчання та виховання.

Управлінські механізми спрямовуються на оптимізацію освітнього процесу. Передбачається реорганізація науково-методичної роботи, планується ефективне використання кадрових ресурсів для забезпечення професійного зростання педагогів всього освітнього округу, реалізуються заходи щодо впровадження інформаційних управлінських та комп’ютерних технологій. Загалом функціонування освітнього округу потребує оновлення управлінського ресурсу.

Забезпечення діяльності освітнього округу,  здійснюється  через організацію, систематизацію  роботи інших підсистем закладів освітнього округу: дидактичної, виховної, науково-методичної.

Всю діяльність освітнього округу спрямовує та контролює рада освітнього округу.

Рада освітнього округу:

- погоджує та коригує напрямки спеціалізації та впровадження освітніх програм кожним навчальним закладом, враховуючи інтереси населення, навчальні плани і програми, режим роботи округу, способи комплектування класів, груп у дошкільних та позашкільних закладах, відстежує хід навчання та розвиток учнів;

- створює асоційовані медико-психолого-педагогічні служби, науково-методичні центри і лабораторії для вирішення спільних завдань;

- розробляє заходи з питань організації навчального процесу в межах допрофільної підготовки та профільного навчання (створює умови для підвезення дітей до місця навчання, залучає до роботи спеціалістів та ін.);

- затверджує план заходів підвищення кваліфікації кадрів;

- погоджує посадові обов’язки працівників, що здійснюють організацію допрофільної підготовки та профільного навчання учнів;

- затверджує зміни, внесені до статутів навчальних закладів;

- аналізує та оцінює результативність організації допрофільної підготовки та профільного навчання учнів в умовах освітнього округу;

- затверджує звіт про результати реалізації програм, що застосовуються в освітньому окрузі.

Фінансування суб’єктів округу здійснюється їх засновниками (власниками) або уповноваженими ними органами через фінансування навчальних закладів, що є учасниками округу. Засновники (власники) або уповноважені ними органи мають право здійснювати перерозподіл коштів між суб’єктами округу, що належать до їх власності, на підставі рішення ради округу. Кошти суб’єктів округу використовуються на діяльність, передбачену їх статутами та установчою угодою про створення округу.

Характеристика умов функціонування освітнього округу

У Калуському районі Івано-Франківської області – 39 сільських шкіл, у яких навчається 5 679 учнів і працює 1050 учителів. Загальноосвітніх установ І ступеня –5(13 %), загальноосвітніх установ ІІ ступеня – 21 (54 %), загальноосвітніх установ ІІІ ступеня – 13 (33%).

Загальні відомості про опорну школу

Будівля Підмихайлівської загальноосвітньої школи введена в експлуатацію у 1966, 1977 роках.

Засновником  закладу є Калуська районна рада.

Школа є юридичною особою, має рахунок в установі банку, має самостійний баланс,  відособлене майно й відповідає за своїми обов’язками грошовими засобами, що перебувають у її розпорядженні, і майном, що належить школі на правах власності.

Основним предметом діяльності  закладу є реалізація освітніх програм початкової, основної й повної загальної середньої освіти.

 

Кадровий склад

Кількість педагогічних працівників – 40 чол. З них:

За освітою:

​ ·вища – 97,5 %,

​ ·середня спеціальна – 2,5 %.

Кваліфікація:

          ·вища категорія – 56 %,

​ ·перша категорія – 18 %,

​ ·друга категорія – 16 %,

​ ·спеціаліст – 10 %,

Звання «вчитель-методист» - 6%

Звання «старший вчитель» - 14% 

Працюючих пенсіонерів – 20 %.

Стать:

​ ·жінок – 20 %,

​ ·чоловіків – 0 %.

Технічний і обслуговуючий персонал – 19 чол.

Матеріально-технічна база   опорного закладу

Шкільний будинок введено в експлуатацію І корпус – 1967р., ІІ корпус – 1977 р., 2 поверхи, 600 навчальних місць.

Навчальні приміщення і кабінети:

1.​ інформатики – 1

2.​ іноземної мови – 1

3.​ хімії – 1

4.​ фізики – 1

5.​ біології – 1

6.​ математики – 1

7.​ історії – 1

8.​ української мови – 1

9.​ географії – 1

10.​ образотворчого мистецтва – 1

11.​ початкової школи – 5

12.​ майстерні – 1 (комбінована)

13.​ спортивний зал – 1

14.​ спортмайданчик – 1

  15.​ бібліотека – 1

16.​ актовий зал – 1 (160 місць)

17.​ кабінет виховної роботи – 1

18.​ кабінет психологічної допомоги – 1

19.​ медичний кабінет – 1

20.​ їдальня на 180 місць

21.​ учительська – 1

22.​ кабінет адміністративний – 1

23.​ кабінет методичний – 1

24.​ лаборантська – 3

25.​ музей історії села – 1

 

Соціокультурне середовище опорної школи

Підмихайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. розташована у центрі села ,  де проживає 2725 мешканців. Поблизу  закладу побудовано будинок культури, у селі  функціонують  музична школа, сільська бібліотека.

Соціальний склад родин учнів

​ ·інтелігенція – 28 (11 %);

​ ·підприємці – 19 (8 %);

​ ·робітники та службовці – 53 (21 %);

​ ·безробітні – 28 (11 %);

​ ·повні родини – 219 (88 %);

​ ·неповні родини – 29 (12 %);

​ ·асоціальні родини – 1 (1%);

​ ·малозабезпечені родини – 6 (2 %);

​ ·багатодітні родини – 27 (11) %.

У зв’язку зі складною соціально-економічною ситуацією в останні роки в селі спостерігається тенденція зниження чисельності мешканців, що, у свою чергу, веде до зменшення кількості учнів у школі. Через відсутність належного місця роботи значна частина батьків від’їжджають на тимчасові роботи до Польщі, Іспанії, Італії, щоб забезпечити подальше навчання своїх дітей, що вимагає посиленої уваги педагогів до їх навчання та виховання.

У селі Підмихайлі розташовані основні структури й організації, що визначають зовнішні зв’язки й принципи взаємодії закладу освіти із соціокультурним середовищем.

Зв’язок загальноосвітніх навчальних закладів із суб’єктами соціуму здійснюється на договірних засадах. Співробітництво з сільською Радою дозволяє школі вирішувати завдання організаційного характеру:

 - організація спільних заходів щодо благоустрою села й території шкільного двору, пам’ятників;

- організація волонтерського руху;

- організація роботи із соціально незахищеними, малозабезпеченими родинами;

- організація роботи в позаурочний час та ін.

На підставі аналізу діяльності шкіл, кадрового потенціалу, матеріальної бази, освітніх потреб учнів і їхніх батьків наказом №54 від 12 травня 2014 р., підготовленим на основі рішення сесії Калуської районної ради №417-28  від 08.05.2014 р. «Про створення навчально-виховного об’єднання Підмихайлівський освітній округ», створено освітні округи. Підмихайлівська ЗОШ І-ІІІ ст. та Бережницька ЗОШ І-ІІ ст. включені до складу одного з освітніх округів.

 

Керівним органом освітнього округу є рада, до складу якої входять представники всіх шкіл, що уклали угоду про спільну діяльність.

Метою входження шкіл в освітній округ, як правило, слугувало прагнення педагогічних колективів забезпечити сприятливі умови для розвитку й навчання дітей, що володіють різними навчальними можливостями, реалізації індивідуальних освітніх траєкторій, сформованих на основі потреб дитини. Школи, що входять до складу освітнього округу, свою діяльність здійснюють на рівноправних партнерських умовах

У зв’язку з погіршенням демографічної ситуації в країні сільські школи гостро відчувають проблему щорічного скорочення контингенту учнів, що в умовах ринку все частіше призводить до змін статусу загальноосвітньої школи, зниження ступеня її акредитації або до її ліквідації.

Для стабілізації державних витрат на утримання малочисельних шкіл та підвищення якості освіти освітній округ може компенсувати ті недоліки, що негативно позначаються на освітньому процесі.

Загальне управління освітнім округом як об’єднанням загальноосвітніх закладів здійснює рада освітнього округу, що обирається на термін, визначений положенням про освітній округ, із представників керівного складу кожного суб’єкта, представників батьківської громадськості, педагогічних працівників шкіл. Представники з правом голосу можуть обиратися зі складу рад шкіл, батьківських комітетів та ін.

Рада освітнього округу обирає зі свого складу представника, що входить до складу Координаційної ради освітнього округу, що функціонує на рівні району. Рада освітнього округу проводить засідання, підписує рішення, розробляє програми.

Розширена педагогічна рада освітнього округу проводиться по рівній квоті (3 особи від кожної школи чи іншого закладу, що входить до складу освітнього округу).

Керівником освітнього округу обирається представник (директор) від школи і діє на основі єдиноначальності, вирішує всі питання діяльності освітнього округу відповідно до чинного законодавства.

Органи учнівського самоврядування включаються в організаційну структуру освітнього округу у вигляді особливого представництва в складі ради школи.

Піклувальна рада є добровільним об’єднанням добродійників, створеним для сприяння позабюджетному фінансуванню шкіл і наданню їм організаційної, консультативної та іншої допомоги. Піклувальна рада бере участь в управлінні освітнім округом шляхом прийняття рішень по використанню засобів і фондів благодійного фонду.

Педагогічна рада загальноосвітньої школи – колегіальний орган, що поєднує педагогічних працівників школи, діє з метою розвитку й удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності й творчого росту педагогів школи.

Педагогічна рада під головуванням директора школи:

- обговорює питання взаємозв’язку з іншими закладами, обговорює вибір різних варіантів змісту освіти, форм, методів навчально-виховного процесу й способів їхньої реалізації;

- організує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхніх творчих ініціатив;

- ухвалює рішення щодо проведення спільних заходів, що реалізуються з іншими закладами; ухвалює рішення щодо реалізації навчальних програм з участю учнів та вчителів інших шкіл,

- ухвалює рішення щодо розподілу та використання ресурсної бази школи;

- обговорює програму функціонування та розвитку освітнього округу;

- делегує представників до складу ради освітнього округу.

 

 

Дидактичний модуль

Навчально-виховний процес здійснюється в кожній школі відповідно до статуту, організовується за ступенями навчання:

I ступінь – початкова загальна освіта (4 роки навчання);

II ступінь – основна загальна середня освіта ( 5 років навчання );

III ступінь – повна загальна середня освіта (2 роки навчання).

Навчально-виховний процес освітнього округу охоплює дошкільну підготовку дітей, яка здійснюється у загальноосвітній школі (дошкільна група з короткотривалим перебуванням). У умовах освітнього округу дошкільна підготовка здійснюється в Підмихайлівській опорній школі та за місцем проживання дитини в Бережницькій ЗОШ, що входить до складу цього утворення і де створені відповідні умови.

Зміст початкової освіти реалізується за відповідними державними програмами та рекомендаціями МОН України у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів різних типів та структур та за Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Згідно з Державним стандартом освітній процес у початковій школі спрямовується на досягнення результатів навчання учнів початкових класів – ключових і предметних компетентностей [збірн. 17-18, 2012 р., с. 19] .

В освітньому окрузі  9 початкових класів, 2 дошкільних групи (середня наповнюваність класів 14 осіб ).

Для початкового та дошкільного навчання організовано 9 навчальних кабінетів, 1 група продовженого дня.

В освітньому окрузі реалізуються різноманітні програми шкільного компонента навчального плану, що відповідають запитам і потребам учнів, відображають специфіку регіону, а також розширюють можливості вибору варіантів навчання.

Підмихайлівська опорна школа

Підготовча група працює за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (2010р.), згідно якої здійснюється календарне та перспективне планування.

Основним завданням підготовчої групи є підготовка дітей до школи, згуртування міцного дитячого колективу, так як п’ятий рік життя дитини пов’язаний із швидким розвитком їх активності.

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її духовний, інтелектуальний, фізичний, соціальний розвиток. Пріоритетними у початкових класах є загальнонавчальні, розвивальні, виховні, оздоровчі функції.

Для дітей з особливими потребами, за бажанням батьків, організується система корекційних та розвиваючих занять.

У класах початкової школи навчається 79 учнів.

       З метою сприяння духовного відродження суспільства, виховання молодого покоління на засадах духовності українського народу та його тисячолітніх християнських традицій в усіх класах школи, крім 7 класу, введено курс за вибором «християнська етика». Для розвитку комунікативних навичок молодших школярів, вміння спілкуватися, адаптації до умов суспільства, виховання толерантності в 3-4 класах введено курс за вибором «Етика». Зважаючи на те, що значну роль у навчанні, вихованні і розвитку особистості молодших школярів належить українській мові, читанню, математиці, решта годин варіативної складової навчального плану початкової школи відведено на індивідуальні заняття

Години варіативної складової навчального плану:

​ ·Українська мова – 1 год.

​ ·Літературне читання – 1 год.

​ ·Математика – 3 год.

​ ·Християнська етика – 5 год.

​ ·Етика – 2 год.

Усього – 12 годин

Основна школа

Основна школа (5-9 класи) дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти та профілю навчання.

У 5-11 класах вивчається друга іноземна мова – англійська, відповідно до Концепції навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах, оскільки значно активізувались міжнародні зв’язки нашої держави, посилився авторитет у світовому і європейському просторі. Англійська мова є важливий і необхідний засіб міжнародного спілкування у різноманітних сферах життєдіяльності як найпопулярніша у світі. Освітню галузь «Технології» доповнено курсом за вибором «Креслення» (8 клас – 1 год., 9 клас – 0,5 год.).

Враховуючи інтереси та потреби учнів, а також можливості школи щодо навчально-методичного та кадрового забезпечення решту годин варіативної складової у 6-9 класах виділено на вивчення української мови, англійської мови, хімії. Години шкільного компонента використовуються для посилення інваріантного ядра навчальних предметів

Християнська етика 4 год.

Хімія – 0,5 год.

Історія України – 0,5 год.

Креслення – 3 год.

Інформатика – 1 год.

Усього 9 годин.

Бережницька ЗОШ І-ІІ ступенів

Бережницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Калуської районної ради

Івано-Франківської області  здійснює планування своєї діяльності відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Положення про загальноосвітній навчальний заклад,  наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  №409 від 3 квітня 2012 року «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Робочий навчальний план розроблено:

для 1-2-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572;

для 3-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток1);

для 5-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (додаток 1), зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 17.05.2013 № 551;

для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2).

Мова навчання: українська   

 Робочий навчальний  план   містить інваріантну  складову, сформовану  на державному рівні, обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативів, індивідуальні та групові заняття.                        

  За рахунок годин варіативної складової здійснюється корекція знань та вмінь учнів на додаткових та індивідуальних заняттях  у 1-4-х класах ( лист Міністерства освіти і науки України від 24.07.01 №1/9–267 «Роз’яснення щодо обліку та проведення додаткових годин на індивідуальні та групові заняття»).

    відведено додаткові години на  вивчення:

 • математики (2-3 класи– 1 год. на тиждень );
 • української мови (1-4класи – по 1 год. на тиждень)

З метою формування в  учнів розуміння того, що християнське вчення – це шлях до оновлення людини, з’ясування сенсу і змісту її життя, розуміння своїх обов’язків, усвідомлення свого місця в житті суспільства  варіативна складова передбачає години на вивчення курсу за вибором «Християнська етика »  по 1 годині на тижденьв 1-6-х класах, та 0,5 год у8- 9 класах

Ознайомлення учнів з основними поняттями інформатики та формування навичок опрацювання інформації за допомогою сучасних комп’ютерних технологій з метою їх широкого застосування для розв’язування навчальних та виховних задач реалізується через:

- курс за вибором «Основи інформатики» ( 8 клас – 1 година на тиждень).

Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання основ графічної грамоти. У 8-9 класах  на  вивчення креслення використовуються години з варіативної складової навчального плану (в обсягах, передбачених навчальними програмами). Міністерство освіти і науки України рекомендує програму «Креслення. 8-11 класи» (В.К.Сидоренко. К.: Шкільний світ, 2001), яка забезпечена підручниками «Креслення» для загальноосвітніх навчально-виховних закладів (В.К.Сидоренко. К.: Школяр, 2004)

Одним з основних завдань географії є передбачення тих змін у природі, які можуть відбутися внаслідок стихійного лиха та нераціональної господарської діяльності людини. Заняття мають  бути спрямовані на показ практичного значення цієї науки в житті людини. У 8 класі відведено 1 год в тиждень на факультативне заняття «Географія», та 0,5 год у 5 класі на факультативне заняття «Рідний край»

Варіативна складова, як й інваріантна частина навчального плану має повне програмове забезпечення. Курси за вибором та факультативи викладаються за державними та авторськими програмами.

 

Старша школа (10-11 класи)

Підмихайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

є останнім етапом одержання повної загальної середньої освіти, на якому завершується формування цілісної картини світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, уміннями одержувати з різних джерел і переробляти інформацію, застосовувати набуті знання.

  Організація навчального процесу перебуває в стані постійного вдосконалення відповідно до потреб споживачів і на даному етапі містить:

​ -використання сучасних технологій навчання, у тому числі інформаційно-комунікаційних, в освітньому процесі;

​ -наявність варіативних навчальних програм, профільних предметів;

​ -наявність навчальних програм поглибленого змісту;

​ -наявність програм індивідуального навчання;

​ -наявність програм довузівської підготовки (програма «Майбутній абітурієнт») 

Профільний спецкурс з технологій та додаткові заняття в 10-11 класах проводяться з метою поглиблення знань учнів з профільного навчання та покращення підготовки до ЗНО. Для успішного життя і праці в умовах глобального інформаційного суспільства, яке створює нові економічні, екологічні, суспільно-політичні, інформаційні ризики, в 10-11 класах виділено години із варіативної частини навчального плану на такі предмети: українська мова і література – групові заняття, «Школа проти СНІДу», креслення  – курси за вибором, географія, основи економіки – індивідуальні заняття, «Захист Вітчизни», медико-санітарна підготовка, інформатика  – додаткові заняття; 5 годин із варіативної складової навчального плану виділено на професійну та допрофесійну підготовку у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (тракторна справа, швейна справа). Рисунок 6.

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат дає можливість випускникам школи отримати професійну підготовку, свідоцтво кваліфікованого робітника, який здійснює професійну підготовку відповідно до ліцензії серії АГ №582140 Міністерства освіти і науки молоді та спорту (строк дії ліцензії 30.06.2011р. – 30.06.2014 р.).

Професійне навчання здійснюється згідно «Збірника типових навчальних планів і програм з професійного навчання» для закладів системи загальної середньої освіти (офіційне видання: Київ, 2012р., затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 23.09.2010р. № 904 у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 24.09.2012р. №1040).

Робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників у Підмихайлівському МНВК погоджені навчально-методичним кабінетом професійної освіти в Івано-Франківській області, начальником відділу освіти Калуської райдержадміністрації, затверджені головним управлінням освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації.

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат має також потужну матеріальну базу для того, щоб забезпечити ефективність професійної підготовки школярів.

Професія 8331 (Тракторист  категорії «А1»)

 •  
 • кабінет будови, технічного обслуговування та експлуатації трактора (кат. «А1»);
 • кабінет Правил дорожнього руху, основи керування трактором і безпеки дорожнього руху.
 •  
 • лабораторія будови і технічного обслуговування трактора;
 • маневровий майданчик для навчання водіння трактором.

Транспортні засоби:

 • трактор Т-40 2 шт.;
 • трактор ЮМЗ 6Л 1 шт.;
 • причепи 2 шт.

Допрофесійна підготовка «Швейна справа»:

Обладнані кабінет швейної справи, примірочна.

 •  

швейні машинки – 15 штук;

манекени – 2 штуки;

праски, гладильні дошки, стіл для розкрою тканини.

      З наступного навчального року планується введення допрофесійної підготовки  «Оператор комп’ютерного набору». Для цього є обладнаний кабінет інформаційних технологій, основ роботи на ПК, діловодства.

Навчання в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті забезпечують:

 • майстер виробничого навчання з тракторної справи – 2 чол.;
 • майстер виробничого навчання з швейної справи – 1 чол.;
 • вчитель з тракторної справи – 2 чол.;
 • вчитель з швейної справи – 1 чол.;
 • робітник по обслуговуванню – 1 чол.

Підмихайлівська дитяча музична школа

В Підмихайлівській дитячій музичній школі навчається 85 учнів у 3 відділах:

 - фортепіанний;

 - струнно-теоретичний;

 - духових та ударних інструментів.

Учні музичної школи займаються в таких  творчих колективах:

 1. зразковий духовий оркестр;
 2. ансамбль баяністів;
 3. ансамбль ударних інструментів;
 4. квартет саксофоністів;
 5. ансамбль піаністів;
 6. ансамбль трубачів;
 7. ансамбль гітаристів;
 8. дитячий хоровий колектив;
 9. вокальний ансамбль «весна»;
 10.  ансамбль скрипалів.

Для повноцінного функціонування дитячої музичної школи створена відповідна матеріально- технічна база (обладнані класні приміщення, наявні музичні інструменти, музична апаратура) та сформований професійний кадровий склад - 15 педагогів:

3 – вища категорія, старший викладач;

2 – вища категорія;

3 – І категорія;

3 – ІІ категорія;

4 – викладач – спеціаліст.

Школа працює згідно навчальних планів, затверджених Міністерством культури України. Учні музичної школи – неодноразові призери та переможці різноманітних мистецьких конкурсів, фестивалів районного та обласного масштабу.

                                                                                   

 Робота вчителів будується на основі особистісно орієнтованого й компетентнісного підходів до проектування навчальної діяльності  як під час уроків, так і в позаурочній навчальній діяльності. В освітньому окрузі системно проводяться публічні захисти проектів з тих чи інших предметів.

 


 

 

Категорія: Батькам | Додав: hudson28 (16.03.2015)
Переглядів: 1357
Всього коментарів: 0
avatar
Середа, 21.10.2020, 10:29
Вітаю Вас Гість

Вхід на сайт

Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0